ਘੜਾ ਵੱਟਾ........... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗ

ਘੜਾ ਵੱਟੇ ‘ਚ ਵਜੇ
ਜਾਂ ਵੱਟਾ ਘੜੇ ‘ਚ ਵਜੇ
ਟੁੱਟਣਾ ਘੜੇ ਨੇ ਹੀ ਹੈ
ਘੜੇ ਵੱਟੇ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵੱਟੇ ਨੂੰ
ਘੜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੇ।

****

No comments: