ਮਾਂ.......... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਪ੍ਰੀਤ ਸਰਾਂ, ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)ਮਾਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇਰਾਤੀ ਫਿਰ ਨੀ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ ...
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਈ ਵਿਚ ਸੋਚਾਂਮੈਂ ਕੀ ਖੋਇਆਤੇ ਕੀ ਮੈਂ  ਪਾਇਆ
ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਨੀ ਮਾਏਨੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਗਵਾਇਆ !!
ਜਦ ਮੈਂ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨਣ ਜੋਗੀ ,ਨੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਇਆ !
ਜਦ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਵਿਚ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ,
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੀ ਮੈਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ !
ਉਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਨੀ ਮਾਏ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਹ ਪਾਇਆ !
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜੀਹੁਣ ਧੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਇਆ...
ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ !!
ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਵਿਚ ਰੁਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂਨੀ ਦੇਖ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ !
ਮਾਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇਰਾਤੀ ਫਿਰ ਨੀ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ ।
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਈ ਵਿਚ ਸੋਚਾਂਮੈਂ ਕੀ ਖੋਇਆਤੇ ਕੀ ਮੈਂ  ਪਾਇਆ
ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਨੀ ਮਾਏਨੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਗਵਾਇਆ !!

No comments: