ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ.......... ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ.. ਰੱਬ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ.. ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ.. !!

ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ

No comments: