ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ.......... ਵਕੀਲ ਕਲੇਰਰਿਸ਼ੀ ਦੁੱਖ ਏਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਵਕੀਲ ਕਲੇਰ

No comments: