ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ.......... ਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ


ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ... ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ... ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਭਾ ਜੀ... ਰੱਬੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜੋਰ ਬਾਈ ਜੀ...


ਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ

No comments: