ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ.......... ਗੀਤ / ਮਲਕੀਅਤ "ਸੁਹਲ"


ਪੰਜਾਬੀਓ ! ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ  ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ  ਰੱਬ ਦਾ  ਦੀਦਾਰ ।
              
ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ , ਚੁੰਮ ਮੱਥੇ  ਲਾਈਦੀ।
ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਮਿਟਾਈਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ , ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ  ਪਰਵਾਰ,
ਮਾਂ  ਬੋਲੀ  ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ  ਰੱਬ  ਦਾ ਦੀਦਾਰ ;
ਪੰਜਾਬੀਓ ! ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ  ਸਤਿਕਾਰ।


ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਮਾਂ ਸਾਡੀ, ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ  ਲੋਰੀਆਂ।
ਛਿੱਲ-ਛਿੱਲ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ।
ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ  ਮਿੱਠਾ ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਦਾ  ਪਿਆਰ ,
ਮਾਂ ਬੋਲੀ  ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ  ਰੱਬ  ਦਾ  ਦੀਦਾਰ ;
ਪੰਜਾਬੀਓ ! ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ  ਸਤਿਕਾਰ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।
ਕੂੜੇ ਦਿਆਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ  ਆਪੇ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ  ਵਿਚ ਹੋਣੇ  ਖ਼ੱਜਲ ਖੁਆਰ ,
ਮਾਂ ਬੋਲੀ  ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ  ਰੱਬ  ਦਾ  ਦੀਦਾਰ ;
ਪੰਜਾਬੀਓ ! ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ  ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ।

ਜੰਮ-ਜੰਮ ਸਿੱਖੋ ਭਾਵੇਂ  ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ  ਬੋਲੀਆਂ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਖ੍ਹੋਲੀਆਂ।
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਵੋ , "ਸੁਹਲ" ਦੀ ਪੁਕਾਰ ,
ਪੰਜਾਬੀਓ ! ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ  ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ  ਰੱਬ ਦਾ  ਦੀਦਾਰ ।

No comments: