ਅੰਦਰ ਊਂਚੀ ਊਂਚੀ ਲਹਿਰੇਂ......... ਗ਼ਜ਼ਲ / ਸਤੀਸ਼ ਬੇਦਾਗ

ਅੰਦਰ ਊਂਚੀ ਊਂਚੀ ਲਹਿਰੇਂ ਉਠਤੀ ਹੈਂ
ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਪੇ ਕਹਾਂ ਉਤਰਤੀ ਹੈਂ

ਮਾਜ਼ੀ ਕੀ ਸ਼ਾਖੋਂ ਸੇ ਲਮਹੇ ਬਰਸਤੇ ਹੈਂ
ਜ਼ਹਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਏਂ ਚਲਤੀ ਹੈਂ

ਆਂਖੋਂ ਕੋ ਬਾਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੇ ਕਿਆ ਲੇਨਾ

ਯੇ ਗਲੀਆਂ ਅਪਨੇ ਪਾਨੀ ਸੇ ਭਰਤੀ ਹੈਂ

ਬਾੜ੍ਹ ਮੇਂ ਬਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈਂ ਦਿਲ ਕੀ ਦੀਵਾਰੇਂ
ਤਬ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਇਕ ਦੋ ਬੂੰਦੇਂ ਝਰਤੀ ਹੈਂ

ਅੰਦਰ ਤੋ ਦੀਵਾਨ ਸਾ ਇਕ ਛਪ ਜਾਤਾ ਹੈ
ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਦੋ ਬੂੰਦੇਂ ਕਰਤੀ ਹੈਂ

ਰੁਕੀ ਰੁਕੀ ਰਹਤੀਂ ਹੈਂ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਬੂੰਦੇਂ
ਰੁਖਸਾਰੋਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਤੀ ਹੈਂ


No comments: