ਫ਼ਰਕ.......... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਪ੍ਰਿੰਸ ਧੁੰਨਾ

ਰਸਤਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।।।

ਰਸਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ
ਰਸਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ।।
ਰਸਤੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਦੋਰਾਹਿਆ ਚੋਰਾਂਹਿਆ ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ।।।


ਰਸਤਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।।।

ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ
ਰਸਤੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ
ਕੁੱਝ ਰਸਤੇ ਬੇਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ।।।।

ਰਸਤਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।।।

ਪਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ... ਦੋ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਇੱਕ ਰਰੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਰੀ ਦਾ ਤੇ
ਦੂਜਾ ਸਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਬਿੰਦੀ ਦਾ।।।

ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ।।।।।
ਰਸਤਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।।।

No comments: