ਸਹਿਯੋਗ.......... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਐੱਸ.

ਅੱਖਰ
ਅੱਖਰ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ
ਲਗਾਂ, ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ

ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਬਣਦਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ
ਪਰ.....
'ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ
ਬੇ-ਅਰਥਾ ਹੁੰਦੈ
ਨਿਰਾ ਨਿਅਰਥਕ
ਸੋ
ਅੱਖਰ ਤੋਂ
ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਲਈ,
ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣਨ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਲ਼
ਸੁਮੇਲ
ਤੇ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰ੍ਰਾਵਾਂ ਦਾ
ਸਹਿਯੋਗ...............

No comments: