"ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝ" ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ...

1 comment:

Rajinderjeet said...

Shabad Sanjh de sanchalkan Rishi te Sunil nu mubaarak, jinhan ne apni mehnat naal is online risaale nu popular bnaya....HAPPY NEW YEAR to all.