ਫ਼ਰੀਦਾ ਖਾਕੁ ਨ ਨਿੰਦੀਐ ਖਾਕੁ ਜੇਡ ਨ ਕੋਇ ।।
ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੈ ਮੁਇਆਂ ਊਪਰ ਹੋਇ ।।
--ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ


No comments: