ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ

ਰਹੀਏ ਵੋ ਨਾਲ਼ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰਹੀਏ ਵੋ।
ਲੱਖ-ਲੱਖ ਬਦੀਆਂ ਤੇ ਸਉ ਤਾਹਨੇ
ਸਬੋ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹੀਏ ਵੋ।
ਤੋੜੇ ਸਿਰ ਵੰਝੇ ਧੜ ਨਾਲੋ਼ਂ
ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੋ।
ਸੁਖਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾਰੂ
ਹਾਲ ਉਥਾਈਂ ਕਹੀਏ ਵੋ।
ਚੰਦਨ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਵਿਚ ਵਿਹੜੇ
ਜ਼ੋਰ ਧਿਕਾਣੇ ਖਹੀਏ ਵੋ।
ਕਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ
ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਵੋ।
No comments: