ਅਪੀਲ : ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ..


ਫੋਟੋ : Monte Singh ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ...
Post a Comment