ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ "ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝ" ਨੂੰ www.shabadshanjh.blogspot.com ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ www.shabadsanjh.com ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰੇ editor@shabadsanjh.com 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸੰਪਾਦਕ


Post a Comment